Tarım ve Hayvancılık Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Bu sigorta, yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları ile karşılanabilen riskleri kapsayan ana teminat paketi ile birlikte, istenirse belirtilen pakete ek olarak, don riskinin (sadece açık alanda yetiştirilen meyveler için) doğrudan doğruya bitkisel ürünlerin (meyve, sebze ve tarla ürünleri) miktarında meydana getirdiği eksilmeyi karşılar. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.

Teminat Kapsamı
Dolu Teminatı, dolu tanelerinin doğrudan çarpma etkisiyle,

Yangın Teminatı, yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle,

Fırtına Teminatı, yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın münhasıran fırtına* veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması etkisiyle, (*10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar fırtına olarak değerlendirilir ve bir hasar halinde en yakın meteoroloji istasyonunun verileri dikkate alınır.)

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Teminat Kapsamı

 • Hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç) ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 • Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
 • Yangın veya infilâk
 • Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigortanın Konusu
Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

Teminat Kapsamı
Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda:

 • A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir. Hastalıklardan Arilik Belgesine sahip işletmelerde isteğe bağlı olarak ek prim ile “Şap Hastalığı” teminat kapsamına alınabilir.

Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları
Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler, 3’üncü aydan başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) sigorta edilebilir.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Bu sigorta, kapalı sistemde üretimi yapılan, biyo-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen haller sebebiyle meydana gelen zararları temin eder.

Teminat Kapsamı

 • Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç)
 • Her türlü kazalar, zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Arıcılar, priminizin yarısının havuz tarafından ödenmesini ister misiniz? Arılı Kovan Sigortası ile gezgin arıcılarımızın nakliye esnasındaki hasarlarının da karşılandığını biliyor musunuz?

Sigortanın Konusu
Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

Teminat Kapsamı
Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların:

 • Fırtına
 • Hortum
 • Yangın
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması
 • Sel ve su baskını
 • Vahşi hayvan saldırısı
 • Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder. Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

Sigortaya Kabul Şartları

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olunması
 • En az 30 adet kovan olması
 • İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi

Gezginci arıcılık yapan üreticiler için, poliçe yapılmadan önce, kovanları nakledileceği adresler ve nakliyatın gerçekleştirileceği araç tipleri ve işaretlerinin Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmesi ve kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması zorunludur. Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

Sigorta Edilecek Kovanlar
Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta edilebilir.

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı, Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Teminat Kapsamı

 • Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde:
 • Su Ürünleri Sigortası genel şartlarında yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afet
 • Kazalar
 • Predatörler

Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Sigortaya Kabul Koşulları
Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi:  Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları teminat kapsamı dışında olup teminat, alabalıklar, çipura ve levrek balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar.

Teminat bakanlık tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.

Su Ürünleri Yetiştiricilik Planı: Sigortalı, başvuru sırasında Su Ürünleri Yetiştiricilik Planını (EK: 1) sigortacıya sunar.

Hijyen ve Bakım: Sigortalanacak su ürünleri, sigorta süresinin başlangıcında yaralanmamış, fiziki bakımdan kusursuz ve sağlıklı olmalıdır. Sigortalının su ürünleri yetiştiriciliğinde her zaman gereken ihtimamı göstermesi esastır.

Su Ürünleri Tesisinin Uygunluğu: Ürünlerin sigortalanabilmesi için su ürünleri tesisindeki havuz, tank veya kafeslerin projeye uygun olarak yapılmış veya monte edilmiş ve uygunluğunun yetkililer tarafından onaylanmış ve belgelenmiş olması gerekir.

Değişiklik Onayı: Sigortalı, kendi iradesi dışında, harici bir sebepten ileri gelecek herhangi bir zarar olmadıkça, yetiştiricilik tesisini düzenli olarak çalıştıracak, kendi kontrolü altında bulunan ve işletmede mevcut koruyucu sistem ve uyarı donanımlarında ve adresinde sigortacının yazılı onayı olmadıkça hiçbir değişiklik yapmayacaktır. İşletmedeki koruyucu sistem ve uyarı donanımları her hafta düzenli bir şekilde kontrol edilecek ve durum kayda geçirilecektir. Sigortalı, tesiste görevli teknik sorumlu müdür ile teknik personel değişikliklerini gecikmeksizin havuzun merkez adresine bildirir.

Yemleme Kayıtları: Sigortalı, her bir yetiştirme ünitesi için günlük yemleme kayıtlarını tutar ve bu kayıtlarda verilen yem cinsi ve miktarlarını ayrı ayrı gösterir.

En Yüksek Stoklama Yoğunluğu: Su ürünleri stoklama yoğunlukları şu  değerleri aşamaz:

Alabalık (300 gr): 25 kg/m³
Çipura (300 gr): 20 kg/m³
Levrek (300 gr): 20 kg/m³
Orkinos: 5 kg/m³

Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur:

 • Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken su kalite ölçülerine uyulması
 • Akarsu ve pompalarla su sağlanan tesislerde her an çalışabilir durumda yedek pompa ve yedek jeneratörün bulundurulması
 • Akarsularla su sağlanan su ürünleri tesislerinde suya karışan kaba malzemeleri uzaklaştırmak için süzgeç vb. araçların kullanılması ve bunların günde en az bir kez temizlenmesi
 • Akarsulardan beslenen tesislerde tahliye kanalının inşa edilmiş olması
 • Deniz trafiği için uyarı ışıklarının ve fosforlu şamandıraların bulunması
 • Predatörlere karşı gerekli önlemlerin alınması
 • Kafes bağlantılarının imalatçı firmanın tavsiyelerine göre olması.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ